ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
 
   
 
ประกาศสอบราคา [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 168 
ประกาศสอบราคา [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 157 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศสอบราคา- [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 244 
   
   
 
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 8 พ.ย.2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
**ด่วนที่สุด** แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
ขอให้เตรียมบรรยายสรุปข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ปี ๒๕๖๒ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 67 
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 67 
แจ้งประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
แจ้งประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
**ด่วนที่สุด** การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 118 
   
   
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4005  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4004 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว4003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4002 [แบบรายงานฯ]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3981  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3994  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
   
 
   
 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนก [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเป้า ต้อนรับลูกเสือสำรอง และยุวกาชาด จำนวน 206 คน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง จากโ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.วังชมภู โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขยะ 14 ธ.ค.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเป้า ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 14 ธ.ค.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา 14 ธ.ค.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหัน ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
อบต.บ้านยาง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรท [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
สถ.จ.ชัยภูมิ **ด่วนที่สุด** แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 62 
สถ.จ.ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิร่วมดำเนินโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 8 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ก.ย. 2561)    อ่าน 129  ตอบ 8  
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (1 ธ.ค. 2560)    อ่าน 239  ตอบ 0  
   
 
ทต.บ้านเต่า เว็บไซต์ ทต.บ้านเต่า จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ธ.ค. 2561)    อ่าน 203  ตอบ 1
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (14 ธ.ค. 2561)    อ่าน 3225  ตอบ 280
   
   
 
 
 
 

กลุ่มสมุนไพร หมู่ที่ 1

เขื่อนยาง


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ส้มปป่อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล