ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
 
   
 
ประกาศสอบราคา [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 192 
ประกาศสอบราคา [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 182 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศสอบราคา- [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 269 
   
   
 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ก.พ.62 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 17 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 19 
แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 13 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
**ด่วนที่สุด** มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
***ด่วนที่สุด* การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 29 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 78 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม -กันยายน 2561 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 72 
เรื่อง ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 21 
***ด่วนที่สุด*** การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 53 
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 102 
**ดวนที่สุด** การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 71 
การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 22 
   
   
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
   
 
   
 
อบต.บ้านแท่น ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านยาง กีฬาประชาชน \"บ้านยางเกมส์\" 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาฝาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการคัดแยกขย [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะรักษ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแท่น โครงการในน้ำมีปลา ประชามีสุข [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ก.พ.62 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ชัยภูมิ รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแท่น จิตอาสาทำความสะอาดถนน [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านแท่น โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด อบต.บ้านแท่น ครั้งที่ 4 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับสีทอง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น สร้างฝายมีชีวิต [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ **ด่วนที่สุด** มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ย [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านเป้า ร่วมงาน \"วันรักโรงเรียน\" (เปิดประตูรับน้องท่องวิชาการ) และชมนิทรรศกา [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านเป้า โครงการอบรมส่งเสริม การปลูกพืชผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปี 2562 ปลูกพืชไร่หลังท [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 14 
   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 222  ตอบ 11  
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (1 ธ.ค. 2560)    อ่าน 292  ตอบ 0  
   
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 1999  ตอบ 165
อบต.บ้านหัน ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
   
   
 
 
 
 

กลุ่มสมุนไพร หมู่ที่ 1

เขื่อนยาง


 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ส้มปป่อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล