ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874 21 มิ.ย. 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 มิ.ย. 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 มิ.ย. 2561
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104 20 มิ.ย. 2561
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814 20 มิ.ย. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862 20 มิ.ย. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860 20 มิ.ย. 2561
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861 20 มิ.ย. 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ] 20 มิ.ย. 2561
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ] 20 มิ.ย. 2561
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454 20 มิ.ย. 2561
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ] 20 มิ.ย. 2561
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา] 19 มิ.ย. 2561
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 มิ.ย. 2561
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840 19 มิ.ย. 2561
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839 19 มิ.ย. 2561
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832 18 มิ.ย. 2561
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817 15 มิ.ย. 2561
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ] 15 มิ.ย. 2561
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611 15 มิ.ย. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 762