ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการให้บริการ ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค


งานช่วยเหลือสาธารณภัย


งานร้องเรียน/ร้องทุกข์


งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน


งานการจดทะเบียนพาณิชย์


งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่


งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน


งานจัดเก็บภาษีป้าย


งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ

 
  (1)     2