ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 


นายอิทธิพล สมัตถะ
ปลัด อบต.
 
 


นางสาวชนัญชิตา พิพิธกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจุรีพร ดีเรือก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอบจันทร์ ปลั่งกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวภูมลี ว่องไว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


จ่าเอกสรวิทย์ โตค้างพลู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายเกรียงไกร ประสิทธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ