หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยตั้งอยู่ เลขที่ 236 หมู่ที่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 ห่างจากที่ว่าการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ตำบลส้มป่อยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 102.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,750 ไร่
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กุดน้ำใส และต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
 
 
 
ภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพอาชีพทำนา และทำไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มัน
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     7,262      คน แยกเป็น
 
ชาย 3,531 คน คิดเป็นร้อยละ 48.62
 
หญิง 3,731 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด     2,443      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย          71.20      คน/ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลส้มป่อย สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่สูง มีระดับความสูงประมาณ 220 เมตร ลาดต่ำลงสู่ด้านตะวันออกของตำบล มีระดับความสูงประมาณ 180 เมตร ทำให้สภาพพื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่าง ตำบลส้มป่อยกับเขตอำเภอบ้านเขว้า