ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 


นายชูวงศ์ สีมาวงษ์
ประธานสภาฯ
 


นายประจวบ ครอบบัวบาน
รองประธานสภาฯ


นายอิทธิพล สมัตถะ
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายนวพล พวงสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายนิพนธ์ ผาดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายประหยัด สวงโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายอาคม สุขสว่างยิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายอดุลย์ หล่าบุตรศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสุวัฒน์ โม้สา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4