หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
   
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
       
งานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
 
งานราชการทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานเลือกตั้ง และทะเบียนข้อมูล
- งานอำนายการ และข้อมูลข่าวสาร
งานบริหารงานบุคคล
- งานแผนอัตรากำลัง
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
- งานทะเบียนประวัติและบัตร
- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
- งานสรรหาและเลือกสรร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานดับเพลิง และกู้ภัย
- งานป้องกันยาเสพติด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
งานนิติการ
- งานกฏหมายและนิติกรรม
- งานดำเนินการทางคดี
และศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์
และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติ และระเบียบ
งานกิจการสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
- งานอำนวยการประชาชน
งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสุขาภิบาลอาหาร
และสถานประกอบการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานบริการรักษาความสะอาด
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานควบมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง
- งานบำบัดและฟื้นฟู
- งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวังโรค
- งานส่งเสริมสนับสนุน
การแพทย์แผนไทย
- งานป้องกันและควบคุมโรค
 
งานการจ่ายเงิน - การรับเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
งานการจัดทำบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
  และการพัฒนารายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและ
เร่งรัดรายได้
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
  จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
- งานทะเบียนคุม
- งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา
ทุกประเภท
- งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- งานบำเหน็จ บำนาญ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานควบคุมการก่อสร้าง
  และซ่อมบำรุง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่งน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
งานควบคุมอาคารและ
   ระเบียบกฎหมาย
- งานประมาณราคา จัดทำราคากลาง
- งานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานช่างสุขาภิบาล
- งานเกี่ยวกับงานประปา
- งานติดตั้งซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- งานระบบระบายน้ำ
- งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
- งานควบคุมตรวจและ
ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
งานผังเมืองตาม
   พระราชบัญญัติการผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการงานศึกษา)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
 
งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานวางแผนจัดการศึกษา
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
- การส่งเสริมการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็กเล็ก
- งานวิชาการและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกีฬา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานติดตามประเมินผล
งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
  อันดีของท้องถิ่น
- งานศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี
- งานกิจกรรมวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
- งานส่งเสริมศาสนาเพื่อชุมชน
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานส่งเสริมศาสนาเพื่อชุมชน
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานประสานกิจกรรม
งานโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
 
งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมสนับสนุน
การจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้วยโอกาส
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยต่างๆ
- งานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชน ผู้พิการร่างกายและสมอง
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพชุมชน
- งานพัฒนาสตรี
- งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาความยากจน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10