หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 

งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค


คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการให้บริการ ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


งานช่วยเหลือสาธารณภัย


งานร้องเรียน/ร้องทุกข์


งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน


งานการจดทะเบียนพาณิชย์


งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่


งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน


งานจัดเก็บภาษีป้าย


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
  (1)     2      3