ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ส่วนใหญ่สร้างบ้านบนพื้นที่ของตนเอง ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยมีการใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร และนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
 
พัฒนาทางการศึกษา
ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเท่าที่ควร เนื่องจากมีฐานะยากจน และไม่มีโรงเรียน โรงเรียนที่ประชาชนได้เรียนจะเป็นวัด ต่อมาประชาชนได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้รวมตัวกันเพื่อสร้างโรงเรียน โรงเรียนแห่งแรกของตำบลส้มป่อยคือ โรงเรียนบ้านส้มป่อย ต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง มีโรงเรียนบ้านโนนเชือก โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านห้วยบงตามลำดับ

โรงเรียนบ้านส้มป่อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2459 โรงเรียนบ้านส้มป่อย เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) และช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

โรงเรียนบ้านโนนเชือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 จัดตั้งและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2481 โรงเรียนบ้านโนนเชือก เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) และช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายมานิตย์ พรหมทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก

โรงเรียนบ้านหนองม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายสำลี พิมพ์ศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โรงเรียนบ้านห้วยบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี นางละมัย บัวบาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
ดัชนีชี้วัดการศึกษาที่น่าสนใจ

ระบบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต)

โรงเรียนบ้านส้มป่อย

โรงเรียนบ้านโนนเชือก

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนบ้านโนนเชือก

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง
 
 

ตำบลส้มป่อยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตั้งอยู่ในหมู่ 12 บ้านส้มป่อย มีเจ้าหน้าที่ประจำ 4 คน ให้บริการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ทั่วไป และให้บริการแนะนำด้านสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว สำหรับโรคภัยร้ายแรง ประชาชนจะเข้าไปรับการตรวจรักษา ยังโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบัวใหญ่ หรือไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ
(บุญเดือนหก) ฯลฯ

งานประจำปี งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาบรมอนุวงศ์ชัยชนะและ
เจ้าพ่อหลวงด่าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาษา อีสาน
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ผ้าไหม