หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
           
   
           
       
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
       
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ
       
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 
 
           
   
           
       
สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
       
สินค้าการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลในอนาคตมีปริมาณเพิ่มขึ้น
       
รายได้ภาคการเกษตรต่อครัวเรือนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
       
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
       
การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำที่เป็นระบบ
       
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
           
   
           
       
มีเส้นทางคมนาคมครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล
       
ประชาชนมีไฟฟ้า ประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
       
ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
 

           
   
           
       
ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง
       
สถานศึกษา และบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
       
อนุรักษ์และสืบสานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลยุทธ์ และแนวทางพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
           
   
           
       
ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในตำบลส้มป่อยลดลง
       
รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
       
ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
       
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
       
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต
       
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
 
 
           
   
           
       
มีพื้นที่ป่าของชุมชนเพิ่มมากขึ้น
       
ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
       
ปัญหาปริมาณขยะและน้ำเสียของชุมชนลดลง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10