หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร

พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตและการลงทุนทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรให้เป็นฐานในการสร้างงานพัฒนารายได้ พร้อมกับพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อคืนความสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ

บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ร่วมเป็นภาคีการพัฒนาเพื่อสนองประโยชน์สุขของประชาชนในอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นเร่งด่วน